Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Ochla

 

                                                                                    STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI OCHLA

Siedziba: Ochla k. Zielonej Góry

                                                            —————————————————————————————                 

                                                                                                                    STATUT

                                                                            Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Ochla

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie, zwane dalej w statucie „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę   Stowarzyszenie

                                                          Przyjaciół Wsi Ochla.

§2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Ochla.

§3.

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o celach zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§5.

1. Stowarzyszenie opiera działalność na społecznej pracy członków Stowarzyszenia.

2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy lub zleceniobiorcy.

    §6.

Stowarzyszenie używa pieczęci następującej treści: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla.

Rozdział II

 Cele statutowe i sposoby ich realizacji

                                                                                                                       §7.

Celem Stowarzyszenia jest:

• integrowanie osób i instytucji zainteresowanych promocją i rozwojem wsi Ochla,

• propagowanie i promowanie działalności gospodarczej, kulturalnej, naukowej, sportowej i turystycznej na terenie kraju i za granicą

• prezentowanie znaczących osiągnięć gospodarczych, artystycznych, kulturalnych, naukowych i sportowych mieszkańców i instytucji wsi Ochla.


• współpraca z organizacjami kraju i za granicą, których cele działania są zbieżne z celami Stowarz

            §8.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przez:

organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i festynów plenerowych,

• prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej,

• świadczenie pomocy wyróżniającym się twórcom i sportowcom oraz szczególnie uzdolnionej młodzieży

• podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§9.

1. Środkiem do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia jest jego majątek.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

                                                                                                                      §10.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) przychodów z własnej działalności,

3) przychodów z majątku Stowarzyszenia,

4) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

§11.

 

Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

                                                                                                        ROZDZIAŁ III

                                                                                 Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                                                                   §12.

 Stowarzyszenie skupia członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

                                                                                §13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. Członkiem zwyczajnym może być też cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terenie Polski.

2. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest wyrażenie woli wstąpienia w formie pisemnej deklaracji.

                                                                                                               §14.

Członków zwyczajnych przyjmuje do Stowarzyszenia  Zarząd


                                                                                                             §15.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze oraz jest uprawniony do:

1) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i    imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

3) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

4) używania odznak i barw Stowarzyszenia.

                                                                                                            §16.

 Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) czynny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich.

                                                                                                                       §17. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub inne wsparcie materialne lub organizacyjne Stowarzyszenia albo też prowadzi działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację w sprawie wstąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.

2. Członków wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd.

§18. 

Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§19. 

Członkostwo   honorowe nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§20. 

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

                                                                                                                      §21.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

1) złożonego na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

2) wykluczenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,

3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacaniu składek przez okres dłuższy niż rok,

4) zgonu członka Stowarzyszenia.

                                                                                §22.

 l. Członka Stowarzyszenia można zawiesić w prawach członkowskich w przypadku:

a) naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

b) działania wbrew interesom Stowarzyszenia.


2. Zawieszenie trwa do chwili przywrócenia członka w jego prawach bądź ustania członkostwa wskutek zdarzeń określonych w § 21.

§23.

1. Uchwały w sprawach przyjęcia, wykluczenia, skreślenia, zawieszenia i przywrócenia praw członkowskich podejmuje Zarząd. Od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia, skreślenia i zawieszenia służy członkowi odwołania do Walnego Zebrania.

2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia członkowi uchwały Zarządu.

3. Walne Zebranie odrzuci odwołanie złożone po upływie terminu określonego w punkcie poprzedzającym. Odwołanie złożone w terminie. Warne Zebranie rozpatruje na pierwszym posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia odwołania.

ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia

                                                                                                                        §24.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Warne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§25.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku quorum na Warnym Zebraniu, na posiedzeniu w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad, quorum nie jest wymagane.

§26.

1. Warne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

2. Przedmiotem zwyczajnego Warnego Zebrania, oprócz innych spraw, powinno być:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b) udzielenie absolutorium Zarządowi.

3. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd:

a) na pisemne żądanie przynajmniej 1/10 członków Stowarzyszenia,

b) z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie Stowarzyszenia żądający zwołania nadzwyczajnego Warnego Zebrania obowiązani są podać w żądaniu sprawy, które Zarząd ma umieścić w porządku obrad.

§27.

1. Zwołując Walne Zebranie Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie o miejscu, dacie, godzinie i proponowanym porządku obrad.

2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu wysyła się najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia.

3. W zawiadomieniu o zwołaniu Warnego Zebrania można wyznaczyć godzinę drugiego posiedzenia Walnego Zebrania, w tym samym dniu, na wypadek, gdyby pierwsze posiedzenie nie mogło się odbyć z braku wymaganego quorum.


§ 28.

1. Walne Zebranie, oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania innymi postanowieniami statutu, podejmuje uchwały w sprawach:

a) ustalenia programu działalności Stowarzyszenia,,

b) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udzielania absolutorium Zarządowi,

d) powoływania i odwoływania Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych władz,

e) przystąpienia władz Stowarzyszenia do spółek i spółdzielni lub utworzenia spółek,

f) zmian statutu,

g) rozwiązania Stowarzyszenia i wyboru likwidatorów Stowarzyszenia, h) przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych, których cele są zbieżne

z celami statutowymi Stowarzyszenia,

i) odwołań członków od decyzji Zarządu, gdy odwołanie takie przysługuje. j) ustalania wysokości składek członkowskich. 2, Na Walnym Zebraniu uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§29.

1. Zarząd składa się z pięciu członków, wybieranych w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa Zarządu, zastępców, sekretarza i skarbnika.

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

§30. 

1. Zarząd załatwia wszystkie sprawy Stowarzyszenia nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej.

2. Zarząd w szczególności:

a) przygotowuje projekty programów działalności Stowarzyszenia ,

b) określa warunki i formę zatrudnienia w Stowarzyszeniu osób, o których mowa w § 5 ust. 2 statutu,

c) może powołać biura Stowarzyszenia do obsługi działalności Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu lub na wniosek jego zastępców, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§31.

1. Prezes Zarządu prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia są składane i podpisywane w następujący sposób:

a)jednoosobowo przez prezesa Zarządu w sprawach zobowiązań majątkowych do kwoty stanowiącej odpowiednik w złotych polskich kwoty 5.000 EURO według kursu średniego ” Narodowego Banku     

      Polskiego z dnia składania oświadczenia woli, przy czym przy l świadczeniach okresowych wysokość     zobowiązania ocenia się według wartości świadczeń ( rocznych albo za cały czas umowy przy umowach krótszych niż rok.

b) a powyżej kwoty wymienionej pod lit. „a” oświadczenia będą składane i podpisywane co najmniej przez prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu.

§32.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a pozostali członkowie Komisji są zastępcami przewodniczącego.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§33. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie Wlanemu Zebraniu, raz w roku, sprawozdania z tych czynności,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawach uchybień stwierdzonych przez Komisję,

c) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium,

d) wydawanie opinii przed podjęciem przez Zarząd uchwał w sprawach wymienionych w § 23 ust. l statutu.

§34.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.

ROZDZIAŁ V Postanowienia końcowe

§35.

Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów obecnych.

§36. 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Warne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, przy czym w tym wypadku postanowienie       § 25 ust. 2 statutu nie stosuje się.

§37.

Sposób rozwiązywania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony jego majątek określa Warne Zgromadzenia w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


Reklamy
%d blogerów lubi to: