Akt Partnerski

AKT PARTNERSTWA
między wsiami Ochla i Drehnow

P R E A M B U Ł A

W dążeniu, do nauki na błędach pełnej, cierpienia przeszłości, zdecydowani jesteśmy nawiązać do dobrych tradycji przyjacielskiego współżycia w wielowiekowej historii Polski i Niemiec, w nadziei że, współpraca pomiędzy wsią Drehnow w Republice Federalnej Niemiec a wsią Ochla w Gminie Zielona Góra w Rzeczpospolitej Polskiej przyczyni się do zapewnienia pokoju między narodami na całym świecie – kierowani zasadą: Przyjaźń jest nie tylko drogocennym prezentem, lecz również ciągłym zadaniem.

 

W dniu 15 Lutego 2000 w miejscowości Peitz została zawarta umowa o nawiązaniu  współpracy pomiędzy:

  1. Wsią Drehnow w Republice Federalnej Niemiec reprezentowaną przez Pana Fritza Kschammera Burmistrza i Pana Guido Odendahla Dyrektora Urzędu,

a

  1. Wsią Ochla, w województwie lubuskim, w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowaną przez sołtysa wsi Ochla Pana Ireneusza Jakuszyka i Pana Eugeniusza Uglika Przewodniczącego Zarządu Gminy Zielona Góra.

§1

Uznaje się za celowe i zasadne utrzymywanie przyjacielskich kontaktów między wsiami a w szczególności byłymi mieszkańcami Ochelhemsdorf (była nazwa miejscowości Ochla), a obecnymi mieszkańcami wsi Ochla poprzez:

  1. współpracę w zakresie oświaty, kultury i sportu – polegającą m.in. na wymianie szkolnych zespołów, klubów, dzieci i młodzieży
  2. wymianę informacji w podejmowaniu wspólnych szeroko przyjętych działań. proekologicznych na bazie gospodarki komunalnej,
  3. wymianę doświadczeń w pracy, samorządów lokalnych w tym urzędów.

§2

Nowe partnerstwo stanie się gwarancją dobrych stosunków sąsiedzkich pomiędzy narodem polskim i serbsko-łużycko-niemieckim. Bazuje ono na zasadach równouprawnienia, wzajemności i pełnej zaufania współpracy.

                                                                          §3                       

Partnerzy zobowiązują się do wzajemnego wspierania w swoich kontaktach w dziedzinie kultury gospodarki, sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów między młodzieżą realizowanych w oparciu o corocznie wspólnie przyjęty harmonogram  imprez opartych na kalendarzu ważnych wydarzeń.

                                                                          §4

Tekst umowy został sporządzony w języku polskim i niemieckim i jest ważny w obu językach. Obaj partnerzy otrzymują po dwa egzemplarze umowy w języku polskim i niemieckim.

Podpisy:

Sołtys wsi Ochla Przewodniczący Burmistrz Dyrektor Urzędu
  Zarządu Gminy Drehnow  
Ireneusz Jakuszyk Eugeniusz Uglik Fritz Kschammer Dr. Guido Odendahl

 

 

%d blogerów lubi to: