Monthly Archives: Luty 2012

PLAN PRACY NA 2012

PLAN  PRACY 

Lp Nazwa  zadania Planowanekoszty Termin          Założenia celowe     Uwagi
1 Rajd rowerowy 12.800 28-29.04  2012 Integracja społeczności  lokalnych z Drehnow i Ochli  lubiących i  organizujących turystykę,poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych oraz  kulturowych powiatu  krośnieńskiego( dorzecze Bobru ).Podsumowanie okresu współpracy Stowarzyszenia w 8 rocznicę wstąpienia Polski do Unii  Europejskiej.  
2 Zawody wędkarskie 9.800 24-26. 05.    2012 Uczczenie  X – tej  rocznicy( 24.10.2002 ) rejestracji Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Ochla2. Popularyzacja sportu wędkarskiego oraz czynnego wypoczynku  rodzinnego.3. Popularyzacja uroków miejscowości  nadmorskich.

4.  Zacieśnianie wzajemnych  kontaktów.

 
3. Wyjazd grupowy na KrymPod hasłem „JEDNA  EUROPA 65.500 5 – 16. 09.2012 1. Poznawanie dziedzictwa kultury i sztuki rejonu  Krymskiego.2. Łagodzenie wspólnych uprzedzeń wynikłych ze skutków ostatniej wojny. 3. Integrowanie ludzi różnych narodowości na szczeblu obywatelskim ( podstawowym )    w obecnym czasie jednoczącej się Europy.

Zespół ludzi organizujących przedmiotowe zadanie ,a także ludzi biorących w nim udział ma nadzieję, ze wspólnie osiągniemy cel sobie wyznaczony.

 
4 Nabożeństwo  ekumeniczne„PAMIĘĆ  I  WSPÓŁCZESNOŚĆ”  3.000 27 . 10. 2012 Nabożeństwo Ekumeniczne  – poświęcone jest zachowaniu pamięci zmarłych Niemców z Ochli do 1945r i Polaków do chwili obecnej. Właśnie pokój i szacunek wobec siebie oraz modlitwy za zmarłych  pochowanych do 1945 roku, a także zmarłych w latach powojennych  są celem  naszych  nabożeństw.  
5. SZLAKIEM  WINA  I MIODU 10.300 Październik 2012 Niemiecko – polskie poznawanie  terenu Gminy Zielona Góra oraz  zwiedzanie miejsc związanych  z produkcją wina i miodu.  
6. Wycieczka polsko-niemiecka„PERŁY  HISTORII 31.200 15-17.06.

2012

Wspólna niemiecko-polska wycieczka do miejsc szczególnych dla  historii Polski -Gniezno, Biskupin, Kruszwica, Sztum, Gdańsk Westerplatte , Hel.  

 W/w zadania realizowane będą w ramach współpracy SPWO z Gminą Zielona Góra, przy udziale środków gminnych ( dofinansowania ), na zasadzie otwartych konkursów ofert, organizacji pozarządowych wg nw. przepisów.

                                                                                                                                                                                Zarząd  SPWO

                                                                                      Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i 4 art. 13  oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  i w związku z uchwałą Nr XVI.127.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r., Nr 143, poz. 3028) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) i w związku z uchwałą Nr XVII.146.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia  29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Wójt Gminy Zielona Góra

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizację następujących zadań publicznych Gminy Zielona Góra w 2012 roku.

1.Realizacja różnych form zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2012 wynosi  130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).

2.Wyjazdy rehabilitacyjno – zdrowotne dla osób starszych. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2012 wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy  zł).

3. Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Zielona Góra poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych, jak też poprzez organizację imprez sportowych na terenie Gminy Zielona Góra. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2012 wynosi  300 000 zł (słownie:  trzysta tysięcy zł).

4.Realizacja działań integrujących dzisiejszych i dawnych mieszkańców Gminy oraz mieszkańców Gminy Zielona Góra i mieszkańców niemieckich gmin partnerskich. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2012 wynosi   60 000 zł (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy zł).

5. Działania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2012 wynosi 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  zł).

6. Przedsięwzięcia wspomagające rozwój i proces integracji społeczności lokalnej z terenu Gminy Zielona Góra. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2012 wynosi   170 000 zł (słownie:  sto siedemdziesiąt  tysięcy zł).

7.Realizacja działań na rzecz  integracji osób niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych, w tym wyjazdy integracyjne. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2012 wynosi   20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy  zł).

8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2011 wynosi  100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł).

II. Zasady przyznania dotacji.

1.Zlecanie zadania i udzielanie dotacji odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

3.W konkursie może być wybrana więcej niż jedna oferta.

4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

4.Wójt  Gminy Zielona Góra może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej  okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Zielona Góra reprezentowaną  przez Wójta.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Wsparcie przez Gminę Zielona Góra obejmuje realizację zadań od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2012r. (Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych nie związanych bezpośrednio z realizacją zadania).

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

IV. Termin składania ofert

1. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na wzorze oferty określonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej i w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD – w programie Word) w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Gminy Zielona Góra ul. J. Dąbrowskiego 41, w  terminie do dnia  14 lutego  2012r. do godz. 15:00.

2. Wzór oferty na realizacje zadania jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielona Góra: http://www.bip.gminazg.pl, w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi lub w pokoju 107 w budynku Urzędu Gminy Zielona Góra – tu też  lub pod nr telefonu (068 47 55 650) można uzyskać informacje i dodatkowe wyjaśnienia.

3. Każde zadanie winno być opisane w oddzielnej ofercie.

4. W przypadku składania oferty na realizację więcej niż jednego zadania oferent dołącza jeden komplet dokumentów.

5. Oferta złożona na innych drukach, niekompletna, nie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6. Do oferty należy dołączyć

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
( odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę bądź ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta bądź oferentów.

3) statut.

7. Oferty zawierające błędy formalne nie uzupełnione w ciągu 5 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 40 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zielona Góra.

3. Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1) jest organizacją pozarządową lub inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) jego cele statutowe są zbieżne  z działaniami przedstawionymi w ofercie i zadaniami  określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert na rok 2012;

3) dysponuje odpowiednio przeszkoloną kadrą , zdolną do realizacji zadania określonego w ofercie

4) jest wiarygodny pod względem finansowym;

5) przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu;

4. Ocena merytoryczna odbędzie się według następujących kryteriów:

1) oferent winien posiadać niezbędne doświadczenie oraz zapewnić profesjonalizm realizatorów ich przygotowanie zawodowe dające gwarancję merytorycznej poprawności przebiegu zadania ;

2)  nie dopuszcza się zlecania realizacji zadania lub jego części podwykonawcom  na zasadach określonych w art.16 ust.7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), jeśli oferent przewiduje zlecać realizację zadania lub jego część podwykonawcom winien ich wskazać imiennie w ofercie,

3) realizacja zadania powinna się opierać na odpowiedniej bazie materialnej potrzebnej do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami; adekwatności założeń do oczekiwanych efektów

4) koszt realizacji projektu i udział w nim środków własnych oferenta lub pozyskanych od innych podmiotów na realizację tego projektu;

5) adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Zielona Góra;

6) sposób i charakter pozyskiwania uczestników;

7) dotychczasowa współpraca z samorządem, dokonania organizacji, działalność na rzecz mieszkańców Gminy Zielona Góra, perspektywy kontynuacji działań w późniejszym okresie.

6.Komisja konkursowa przedstawi swoją propozycję wysokości dotacji na realizację  poszczególnych projektów.

7. Ocena oraz propozycja wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy Zielona Góra, który podejmie ostateczną decyzje w tej sprawie.

8. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zielona Góra, na stronie  internetowej Urzędu Gminy Zielona Góra  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazg.pl.

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację

1. Wysokość  dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu zgodnego z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r łącznie wynosiła: 836 070 zł.

Zielona Góra, 23. 01. 2012                                                  

                                                                                              Wójt Gminy Zielona Góra

                                                                                                  /-/ Mariusz Zalewski

Wyjazd grupowy na Krym pod hasłem „JEDNA EUROPA”

Wracamy do informacji z dnia 27 lipca 2011 roku,  na temat grupowego wyjazdu na Krym, organizowanego przez Stowarzyszenie. Sprawy wyjazdu  na Krym  zostały praktycznie załatwione . Termin wyjazdu  5 września 2012, powrót 16 września 2012 ( 11 dni). W wycieczce biorą udział mieszkańcy zaprzyjaźnionej wsi Drehnow ( Niemcy ) w ramach współpracy, na mocy podpisanego Aktu Partnerstwa z 15 lutego 2000 roku, który mówi w §1:   Uznaje się za celowe i zasadne utrzymywanie przyjacielskich kontaktów między wsiami, a w szczególności byłymi mieszkańcami Ochelhemsdorf (była nazwa miejscowości Ochla), a obecnymi mieszkańcami wsi Ochla .

Koszt imprezy 1500 zł od osoby,  lub 380

Cena  obejmuje:

  • 7 noclegów na Krymie.
  • wyżywienie : (śniadania, obiady, kolacje)
  • Przejazd autokarem z Ochli do Lwowa  z powrotem.
  • Transport: pociągiem w wagonach sypialnych podwyższonej klasy kupe lub „platzkarte” na trasie Lwów – Symferopol – Lwów.
  • Transfer z dworca kolejowego do bazy noclegowej na Krymie.
  • Usługi lecznicze wg listy poniżej.
  • pościel w pociągu
  • Ubezpieczenie TU EUROPA 50 zł ,   opłata klimatyczna  50 zł*.
  • Opieka pilota na całej trasie oraz podczas pobytu.

Cena nie obejmuje

wycieczki fakultatywne (każda ok. 20 -30 euro, płatne u pilota w UAH ( hrywna )

– Koszt wszystkich proponowanych wycieczek fakultatywnych    wynosi c.a. 150 €   Nie ma obowiązku  uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych.

-wydatki  na zakup pamiątek, imprezy towarzyskie, przechowalnia bagażu w trakcie postoju we Lwowie (ok. 1 – 2 euro).

PROGRAM  IMPREZY

Dzień I wyjazd autokarem z Polski z Ochli zgodnie z rozkładem jazdy. W miejscu zbiórki należy być przynajmniej 15 min. przed odjazdem autokaru. O godzinie odjazdu poinformujemy Państwa 3 dni wcześniej.

Dzień II -wczesno- południowy przyjazd do Lwowa (w zależności od godziny odjazdu pociągu), podróż pociągiem na Krym.

Dzień III przyjazd na Krym w godzinach obiadowych (około godz. 15) transfer autokarem/busem do hotelu, zakwaterowanie, plażowanie.

Dzień IV-IX plażowanie ,imprezy, zwiedzanie Jałty, wycieczki fakultatywne.

Dzień X poranne wykwaterowanie z hotelu, wyjazd z Krymu w godzinach popołudniowych (w zależności od pociągu, zwykle to godz. 17:50)

Dzień XI powrotna podróży pociągiem, przyjazd do Lwowa w godzinach popołudniowych (ok. godz. 19:00) powrót autokarem do Polski.

Dzień XII wczesno-poranny powrót do Polski (ok. godz 3:00-10:00 w Ochli , w zależności od kolejek na granicy).

Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe. Każdy pokój z własną łazienką oraz balkonem.  Na wyposażeniu także TV i lodówka. ( szkoda, że bez zawartości.)

Dojazd:    Godziny odjazdu  mogą ulec zmianie. Ostateczne godziny odjazdów firma potwierdza mailem do 3 dni przed wyjazdem. Do Lwowa jedziemy nocą autokarem z klimatyzacją, barkiem, wc, wideo-dvd. Tutaj przesiadamy się do pociągu odjeżdżającego ze Lwowa o godz 13:55 (wyjątkowo mogą to być inne godziny) Podróżujemy wagonami sypialnymi podwyższonej klasy „kupe” (zamykane, 4-osobowe przedziały) lub „platzkarte”. 24- godzinna podróż bardzo szybko mija w trakcie integracyjnych imprez. Podróż pociągiem idealnie nadaje się do pełnej integracji. Po Krymie podróżujemy busami.

Kursy walut ( tabela z dnia  8 lutego 2012 )

1 HRYWNA  =  0,39 zł  

1 ZŁOTY       = 2,55 HU

1 €  = 10,66 HU

Koniecznie zabrać!  Paszporty ważne co najmniej 3 m-ce od daty zakończenia imprezy, oraz xero strony ze zdjęciem.  Leki osobiste, telefon komórkowy z roamingiem. Nóż, serwetki, kubki,  w pociągu można przygotować jedzenie. Obowiązkowo zabrać stroje kąpielowe.

Żelazna rezerwa
Nie wolno zapominać o środkach na wszelki wypadek (koszty leczenia zwracane są po powrocie do kraju). Proponujemy zabranie sumy min. 50 EURO.

PONADTO w ramach wniesionej opłaty przysługują Państwu następujące usługi lecznicze.

Usługi lecznicze w sanatorium Kirova nieodpłatne:

l  badanie lekarskie

l  pierwsza pomoc

l  konsultacja u: pulmonologa, laryngologa, alergologa, ginekologa, stomatologa, urologa, fizjoterapeuty,

l  siłownia

l  leczenie fizjoterapeutyczne

l  inhalacje

l  ozonoterapia

l  psychoterapia

l  dieto- terapia

l  klimatoterapia

l  masaż klatki piersiowej u chorych na gruźlice i astmę. Badania diagnostyczne:

l  EKG, spirometria

l  pierwsza pomoc stomatologiczna

l  badanie krwi, moczu, wymazów

 Usługi lecznicze w sanatorium Kirova odpłatne:

l  Usługi medyczne u wyżej wymienionych specjalistów

l  badanie ultradźwiękowe

l  specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne

l  specjalistyczne badania diagnostyczne

Informacje o cenniku odpłatnych usług medycznych znajdują się w kasie oraz u lekarza prowadzącego.

Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest wniesienie przedpłaty w wysokości 30% ceny tj. 450 zł lub 120 €  do dnia 24. marca 2012 r.  W/w warunek spełnia wymóg do zawarcia umowy z biurem podróży, na organizację imprezy i gwarantuje jej wykonanie. Wymienioną przedpłatę , w Państwa imieniu , na konto firmy, dokona SPWO, w termie do dnia 31 marca 2012.  Pozostałą kwotę 1050 zł lub 260 należy wpłacić do dnia 31 lipca 2012 r.

Zapisy prowadzi i informacji udziela  Jerzy Poźniak Tel. 662675351  e-mail jepo@op.pl 

Nie prowadzi się rezerwacji miejsc!